מדיניות אספקה והחלפת מוצרים – לווינשטיין מדיקל בע"מ

 

משלוחים:

משלוח באמצעות דואר ישראל רשום בעלות של 25 ש"ח – זמן אספקה 7-14 ימי עסקים

משלוח באמצעות דואר ישראל רגיל בעלות של 20 ש"ח – זמן אספקה 10-18 ימי עסקים

משלוח באמצעות שליח עד בית הלקוח 50 ש"ח – זמן אספקה עד 5 ימי עסקים

משלוח באמצעות טכנאי עד בית הלקוח 150 ש"ח – זמן אספקה 1-2 ימי עסקים

אנו עושים את מיטב המאמצים על מנת לספק את הזמנתכם בדרך המהירה והבטוחה ביותר – ייתכנו  שינויים ועיכובים קלים בתקופות , ספירות מלאי ,חגים ומבצעים.

שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים:

מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של לווינשטיין מדיקל ישראל בע"מ הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.

בהודעת הביטול על המזמין לפרט את שמו ומס' ההזמנה, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה, יציין גם את מספר הטלפון של המשלם המופיע בהזמנה.

מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות הזמנה ייצור קשר עם המפעילה אשר פרטיה מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין בהקדם. ביטול כאמור יתאפשר במידה וההזמנה טרם נשלחה למזמין. במקרה כזה, עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר המפעילה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך המוצר שהזמנתו בוטלה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

בסמוך לקבלת המוצרים, על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל כמות של מוצר מסוים אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמין להודיע מיד למפעילה על אי התאמה כאמור.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת מסמך ההזמנה הכולל את פרטי העסקה, או ממועד קבלת המוצר, לפי המאוחר ביניהם. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם המפעילה באחת מדרכי יצירת הקשר המופיעות מטה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם המפעילה עם המזמין את דרך החזרת המוצר. יובהר כי באחריות המזמין לדאוג להחזרת המוצרים למפעילה וכי החזרת המוצרים כאמור תיעשה על חשבון המזמין, למעט במקרה של ביטול מחמת פגם ו/או אי התאמה כמפורט להלן, שאז יהיה רשאי המזמין, בתיאום עם המפעילה, להחזיר את המוצר במקום שהוא נמסר לו.

עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל המפעילה ובכפוף לבדיקתה את מצב המוצרים בעת החזרתם ואישורה בנוגע לתקינותם, תחזיר המפעילה למזמין את כספו בגין ההזמנה כאשר המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך המוצר שהזמנתו בוטלה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים את דמי המשלוח ככל ונגבו. המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות את התשלום בעד סליקת האשראי בעסקה שבוטלה, ככל שנגבו ממנה. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל ו/או היעדר זמינות המוצר במלאי, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין, זאת בכפוף לבדיקת המפעילה את טענות המזמין בדבר אי התאמה ו/או פגם ו/או היעדר זמינות, בהתאם לעניין.

הזיכוי ע"י המפעילה יבוצע באופן בו הלקוח שילם

זכותו של המזמין לבטל עסקה אין בה כדי לגרוע מזכות המפעילה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. המזמין מתבקש, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

יובהר כי החזרת ציוד רפואי מתכלה, תתאפשר רק אם אריזתם המקורית לא נפתחה.